Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Dubno, z.s.

Úvodní ustanovení

1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup digitálního obsahu resp. zvukového a obrazového návodu (nahrávky) od organizace Duno, z.s., IČ 057 11 746, se sídlem Dubno-Kleny 29, 552 03 Provodov - Šonov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou L11070 (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím webového portálu www.dubnozs.cz, sociální sítě FACEBOOK, apod., a to na základě objednání ne emailové objednávky kupujícího učiněné na email Prodávajícího info@dubnozs.cz, a upravují vztahy mezi kupujícím a Prodávajícím a jejich práva a povinnosti.

2.       Kupující svou objednávkou, tj. návrhem na uzavření smlouvy (dále také jen „Objednávka“), potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující upozorněn dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

3.       Kupujícím se rozumí spotřebitel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Tyto VOP se nevztahují na uzavření kupní smlouvy s podnikatelem.

Uzavření kupní smlouvy a dodací podmínky

1.       Umístění nabízeného digitálního obsahu resp. poukazů, nabídek a rezervací (dále jen „Digitálního obsahu“) na sociálních sítích a dalších stránkách ze strany Prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídkou. Dostupnost nabízeného Digitálního obsahu bude vždy potvrzena kupujícímu na základě jeho objednávky potvrzením o přijetí (akceptaci) objednávky za strany Prodávajícího.

2.       Odeslaná objednávka ze strany kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je pak uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany Prodávajícího na email kupujícího.

3.       Kupující může učinit objednávku také na email: info@dubnozs.cz

4.       Do okamžiku potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího může kupující objednávku zrušit. Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího může být objednávka kupujícího zrušena pouze po předchozí vzájemné dohodě Prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně ujednají.

5.       Po potvrzení přijetí (akceptaci) objednávky emailem ze strany Prodávajícího bude kupující vyzván k úhradě kupní ceny za dodání Digitálního obsahu, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Prodávajícího.

6.       Objednaný Digitální obsah bude dle provozních možností Prodávajícího dodán kupujícímu do 1-5 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny za Digitální obsah na bankovní účet Prodávajícího. Dodání bude uskutečněno zasláním kupujícímu na email, z něhož učinil objednávku nebo formou zaslání odkazu a kódu ke stažení Digitálního obsahu.

Odstoupení od smlouvy

1.       S ohledem na skutečnost, že předmětem kupní smlouvy je dodání Digitálního obsahu, jež si kupující od Prodávajícího objednává a výslovně souhlasí s dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá kupující ve smyslu § 1837 písm. g) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

Práva z vadného plnění a reklamace

1.       Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že Digitální obsah nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Digitální obsah při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující je povinen si dodaný Digitální obsah zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho dodání a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel Digitální obsah převzal:

a.     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, tak vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které mohl kupující očekávat,

b.     se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí,

c.     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

d.     a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U zboží tipu poukázek, nelze uplatnit reklamaci po vyčerpání produktu.

3.       Nemá-li věc shora uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4.       Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.       Právo z vadného plnění lze uplatnit u Prodávajícího reklamací Digitálního obsahu, zaslanou na email Prodávajícího: info@dubnozs.cz, v níž uvede své jméno, datum nákupu (číslo objednávky), předmět koupě, popis vady a vybere si právo z vadného plnění, jež si volí.

6.       Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí kupujícího emailem o způsobu vyřízení reklamace, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady.

7.       Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.

Autorská práva k poskytovanému Digitálnímu obsahu

1.       Kupující bere na vědomí, že všechna práva na úpravu a další distribuci a prodej Digitálního obsahu, jakož i zboží vyrobeného na základě postupu poskytnutého kupujícímu prostřednictvím Digitálního obsahu náleží Prodávajícímu.

2.       Kupující není oprávněn získaný Digitální obsah dále šířit, prodávat, či jakkoliv s ním dále nakládat, s výjimkou užití pro výrobu věcí pro vlastní potřebu, nebo darovat v zakoupené formě. Kupující není oprávněn na základě postupu obsaženého v Digitálním obsahu vyrábět zboží nebo produkovat službu, které bude dále sám nebo prostřednictvím třetí osoby prodávat či jinak užívat k vlastní výdělečné činnosti, ani jakékoliv třetí osobě umožnit užití Digitálního obsahu k vlastní výdělečné činnosti.

Ochrana osobních údajů

1.       Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejícími právními předpisy platnými na území ČR.

2.       Pokud kupující projeví svůj výslovný souhlas při objednávce Digitálního obsahu nebo později, může mu Prodávající zasílat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a účastní v anketách a průzkumech trhu. Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat, a to zasláním tohoto požadavku na email Prodávajícího: info@dubnozs.cz

3.       Bližší podrobnosti o právech souvisejících se zpracováním osobních údajů kupujícího jsou obsaženy v samostatném dokumentu: Informace o zpracovávaných osobních údajích a právech s tím souvisejících.

Závěrečná ustanovení

1.       Vyřizování stížností či požadavků kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím emailové adresy info@dubnozs.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujících zasílá Prodávající na emailovou adresu kupujícího.

2.       V případě, že dojde ke vzniku sporu z kupní smlouvy mezi kupujícím, na straně jedné a Prodávajícím, na straně druhé, a tento se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová adresa: www.coi.cz, a postupovat dle pravidel uvedených na této webové adrese. Více informací o mimosoudním řešení sporů, jeho zahájení a průběhu, naleznete taktéž na stránkách České obchodní inspekce. Kupující může také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3.       Veškerá práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP nebo objednávce se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4.       Prodávající si vyhrazuje právo VOP jednostranně měnit. Změnu VOP vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách www.dubnozs.cz

5.       Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2022.